ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Διοίκηση
Διοίκηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από μέλη τα οποία είναι ανεξάρτητα από τους μετόχους της εταιρείας.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος
κ. Ανδρέας Δημητρίου
Εκτελεστικά Μέλη
  • κ. Μιχάλης Σκέντερ
    Μη Εκτελεστικά Μέλη
  • κ. Μένοικος Μέσσιος
  • κ. Διονύσιος Καράτσης

    Ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρείας

    Η JCC ανήκει εξ ολοκλήρου στις τοπικές εμπορικές τράπεζες της Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει ελέγχουσα συμμετοχή. Μέτοχοι της JCC είναι επίσης οι: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Alpha Bank Cyprus Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και AstroBank Ltd.