ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Με μια ματιά
Με μια ματιά
Οι μέτοχοι της JCC διορίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλους τέσσερις διευθυντές. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα από τους μετόχους της εταιρείας και δεν έχουν εκτελεστική εξουσία.

Βασικοί ρόλοι και καθήκοντα

Οι βασικοί ρόλοι και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα:

  • τους στόχους και τη στρατηγική πολιτική της εταιρείας
  • τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο
  • σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
  • την υιοθέτηση και εφαρμογή οποιωνδήποτε λογιστικών αρχών
  • την επιλογή, ανάθεση και παύση των υπηρεσιών του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας
  • την έγκριση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου της εταιρείας

Ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρείας

Η JCC ανήκει εξ ολοκλήρου στις τοπικές εμπορικές τράπεζες της Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει ελέγχουσα συμμετοχή. Μέτοχοι της JCC είναι επίσης οι: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Alpha Bank Cyprus Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και AstroBank Ltd.