ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Διοίκηση
Διοίκηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από μέλη τα οποία είναι ανεξάρτητα από τους μετόχους της εταιρείας.
Πρόεδρος
κ. Ανδρέας Δημητρίου
Εκτελεστικά Μέλη
 • κ. Νικόδημος Δαμιανού
 • κ. Μιχάλης Σκέντερ
  Μη Εκτελεστικά Μέλη
 • κ. Μάριος Κληρίδης
 • κ. Μένοικος Μέσσιος
 • κ. Διονύσιος Καράτσης
 • κ. Μάριος Νικολάου

  Βασικοί ρόλοι και καθήκοντα

  Οι βασικοί ρόλοι και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα:

  • τους στόχους και τη στρατηγική πολιτική της εταιρείας
  • τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο
  • σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
  • την υιοθέτηση και εφαρμογή οποιωνδήποτε λογιστικών αρχών
  • την επιλογή, ανάθεση και παύση των υπηρεσιών του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας
  • την έγκριση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου της εταιρείας

  Ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρείας

  Η JCC ανήκει εξ ολοκλήρου στις τοπικές εμπορικές τράπεζες της Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει ελέγχουσα συμμετοχή. Μέτοχοι της JCC είναι επίσης οι: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Alpha Bank Cyprus Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και AstroBank Ltd.