ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η JCC PAYMENT SYSTEMS LTD ( η «JCC») είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE29914 της οποίας το εγγεγραμμένου γραφείο βρίσκεται στην οδό Σταδίου, αρ. 1, 2571 Βιομηχανική Περιοχή Νήσου, Ταχ. Κιβ. 21043, 1500 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ.

Ο δικτυακός τόπος www.jcc.com.cy (« ο Δικτυακός Τόπος») παρέχει μια σφαιρική εικόνα όλων των υπηρεσιών που προσφέρει η JCC σε επιχειρηματικούς χρήστες και/ή καταναλωτές αναφορικά με συναλλαγές πληρωμών. Ο Δικτυακός Τόπος περιλαμβάνει όλες τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες της JCC αναφορικά με ατομικές υπηρεσίες προϊόντων που προσφέρει η JCC.
H χρήση και η πρόσβαση σε σελίδες του Δικτυακού Τόπου υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που παρατίθενται πιο κάτω καθώς και σε όλους τους άλλους Όρους και Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις ξεχωριστές ιστοσελίδες ειδικών υπηρεσιών της JCC όπως η JCCsmart, η JCCgateway κλπ.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η πρόσβαση, περιήγηση και/ή η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχετε αναγνώσει προσεκτικά, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμευθείτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και όλους τους άλλους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο, τις ειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν και να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Περαιτέρω, με το παρόν συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με το περιεχόμενο όλων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων όπως αυτοί δύνανται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό και είναι διαθέσιμοι στον Δικτυακό Τόπο. Ο παρών Δικτυακός Τόπος δυνατό να περιέχει άλλες κατά κυριότητα κατεχόμενες ειδοποιήσεις και στοιχεία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται και να ακολουθούνται.

3. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ

Αυτοί οι όροι χρήσης αναφέρονται στους ακόλουθους επιπρόσθετους όρους που επίσης εφαρμόζονται στη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου:

4. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Μπορεί να τροποποιούμε τους όρους αυτούς από καιρό σε καιρό. Κάθε φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό μας τόπο, παρακαλούμε όπως ελέγξετε τους όρους αυτούς για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που εφαρμόζονται κατά τον χρόνο εκείνο.

5. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ

Μπορεί να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε το δικτυακό μας τόπο απο καιρό σε καιρό έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στα προϊόντα μας, στις ανάγκες των χρηστών μας και στις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες.

6. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ

Ο Δικτυακός Τόπος διατίθεται δωρεάν.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο Δικτυακός μας Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού θα είναι πάντα διαθέσιμος ή απρόσκοπτος. Μπορεί να αναβάλλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίζουμε τη διαθεσιμότητα όλου ή μέρους του Δικτυακού μας Τόπου για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους. Θα προσπαθήσουμε να σας δίνουμε εύλογη προειδοποίηση για οποιαδήποτε αναβολή ή απόσυρση.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το Δικτυακό Τόπο περιλαμβανομένων όλων των απεικονίσεων της JCC είναι υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας της JCC εκτός όπως διαφορετικά υποδεικνύεται. Η αντιγραφή, μεταβολή, φόρτωση (downloading), αναδημοσίευση, μεταφορά, διανομή, μετάδοση μέσω ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων ή η αναπαραγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτό το Δικτυακό Τόπο απαγορεύεται χωρίς τη προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της JCC εφόσον αυτή αποτελεί και παραμένει, κατά οποιοδήποτε χρόνο, πνευματική ιδιοκτησία της JCC.

Οι εμπορικές επωνυμίες, σήματα και λογότυπα (ή σύμβολα συγκρίσιμα με αυτά ) της JCC που εκτίθενται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν περιουσία της JCC. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε από αυτές τις εμπορικές επωνυμίες, σήματα ή λογότυπα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της JCC.

8. ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η JCC δεσμεύεται για την προστασία, στο ανώτατο δυνατό βαθμό, των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών αυτού του Δικτυακού Τόπου και αναλαμβάνει να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με και δυνάμει του εγχώριου εφαρμοστέου νόμου για την προστασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) που τέθηκε σε ισχύ την 25ην Μαΐου 2018, όπως αυτός δύναται να τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό. H JCC αναλαμβάνει περαιτέρω να μην αποκαλύπτει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών αυτού του Δικτυακού Τόπου εκτός εάν η αποκάλυψη αυτή απαιτείται από το Νόμο ή αν οι χρήστες δώσουν τη γραπτή συγκατάθεση τους.

Η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας είναι σημαντική για μας και για το λόγο αυτό διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις για να εξασφαλίζουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Η JCC Payment Systems Ltd ασφαλίζει τις προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες που παρέχεται στους διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον προστατευμένες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Όταν διαβιβάζονται οι προσωπικές πληροφορίες όπως στοιχεία καρτών, αυτές προστατεύονται μέσω της χρήσης κρυπτογράφησης όπως είναι το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL).
Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο όπως καθορίζεται στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας μας η οποία είναι διαθέσιμη στο www.jcc.com.cy.

9. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ

Όπου ο Δικτυακός μας Τόπος περιέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους και πηγές που παρέχονται από άλλα τρίτα μέρη («Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι») οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας πληροφόρηση.

Οι Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της JCC και η JCC δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε σύνδεσης η οποία περιέχεται σε Συνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο (Linked Site), ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε Συνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο. Η JCC δεν ευθύνεται για διαδικτυακές μεταδόσεις ή άλλες μορφές μετάδοσης που λαμβάνονται από οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο. Η JCC σας παρέχει τέτοιους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους μόνο ως διευκόλυνση, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου δεν υπονοεί επικύρωση του δικτυακού τόπου από την JCC ή οποιαδήποτε συνεργασία ή σχέση με τους φορείς λειτουργίας του.

10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ

Η JCC δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις μας κάτω από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις εάν η καθυστέρηση και/ή η παράλειψη εγείρεται από οποιαδήποτε αιτία που είναι πέραν του λογικού ελέγχου μας, περιλαμβανομένων φυσικών καταστροφών, πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών, εργατικών διαφορών, απεργιών, εγκατάλειψη ή μη –λειτουργία των εγκαταστάσεων μεταφοράς ή επικοινωνίας οργανισμών εκκαθάρισης ή διευθέτησης, διακοπών ρεύματος, νομοθεσίας και κανονισμών από εθνικές, αλλοδαπές και διεθνείς διοικητικές, πολιτικές ή δικαστικές αρχές. Εάν προκύψει οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η JCC θα προβεί σε ενέργειες και θα λάβει μέτρα τα οποία είναι εύλογα αναγκαία για να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες τέτοιας κατάστασης.

11. ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΣΤΕΙ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η JCC ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η JCC ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ/’Η ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ/Ή ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ Η ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ.

12. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΕΤΕ

Δεν εγγυόμαστε ότι ο Δικτυακός Τόπος μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για να διαμορφώσετε την τεχνολογία πλρηροφοριών σας, τα προγράμματα υπολογιστών και της πλατφόρμας με τα οποία θα έχετε πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας έναντι των ιών.

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση του Δικτυακού Τόπου με το να εισάγεται εν γνώσει σας ιούς, trojans, σκουλίκια (worms), κώδικες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές Δεν πρέπει να αποπειραθείτε να λάβετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μας, στον διακομιστή στον οποίο αποθηκεύεται ο δικτυακό τόπος μας ή σε οποιοδήποτε διακομιστή, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον δικτυακό τόπο μας.

13. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από οποιοδήποτε Χρήστη, η JCC μπορεί και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό να προστατεύσει τα δικαιώματα της. Η JCC επιφυλάσσει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει την πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο και στις συναφείς υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση

14. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με, τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπόκεινται στην δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.